• Baseinuchemija.com - baseinų chemija ir kubilių, tvenkinių vandens priežiūra

Probiotikai Nuotekų valymui ir Dumblo mažinimui“ yra visiškai natūralus būdas sumažinti nuotekose susidarančio dumblo kiekį net 3 kartus, o nemalonius kvapus sumažinti net 96%.

Nuotekų dumblo kiekio mažinimas

Nuotekų valymo sistemose susidarančių dumblų tvarkymui išleidžiama iki 50 % nuotekų tvarkymo lėšų (priklausomai nuo tvarkymo būdo). Dumblų tvarkymo kaštų mažinimui daugelyje pasaulio šalių yra įdiegti nuotekų dumblo kiekio mažinimo įrenginiai. Nuotekų dumblo kiekio mažinimui naudojami mechaniniai, fizikiniai, terminiai, cheminiai arba mikrobiologiniai procesai. Jų esmė yra labai panaši, t.y. dumblo lastelių ardymas.

Perteklinis dumblas sudarytas iš mikroorganizmų lastelių bei vandens esančio tarplastelinėje masėje. Iš tarplastelinės masės didelę dalį vandens galima pašalinti mechanine įranga, pvz., centrifugomis, filtpresais, vakuumpresais, osmoziniai presai ir t.t. Lastelėse vanduo sudaro > 70 % biomasės. Reiškia yra galimybė antrinį dumblo kiekį sumažinti 70 %. Ta linkme pasaulyje dirbama daug metų ir egzistuoja sistemos, pvz., osmozė, ultragarsas, apdorojimas biotechnnologiniais preparatais, temperatūros pakeitimai  ir kt., skirtos mažinti dumblo kiekius nuo 25 % iki 60 % įvairaus dydžio nuotekų valyklose.

Lietuvoje šios problemos sprendžiamos stambiuose nuotekų valyklose išgaunant biodujas. Mažesnėse nuotekų valyklose dumblo kiekio mažinimo problema nesprendžiama.   

Dumblo dezintegracijos būdai:

Terminė dumblo dezintegracija. Dumblų terminė dezintegracija yra gana senai žinomas būdas, t.y. paveikiant dumblus 160 0C temperatūra 5 bar slėgyje, ko pasėkoje suardomos lastelių membranos. Dažniausiai tai trijų reaktorių kombinacija, leidžianti apdoroti dumblus per 20 – 25 minutes. Šiuo metodu apdorojami sutankinti dumblai (apie 8 % SM). Siekiant sumažinti proceso kainą aušinami dumblai pašildo neapdorotus dumblus (susidaro sudėtinga šilumos rekuperacijos sistema). Po šių veiksmų pastebimas geras dumblo nuvandeninimas, biodujų išeiga padidėja iki 15 %.

Elektrokinetinė dumblo dispergacija. Elektros laukų panaudojimas mikroorganizmų elektroforezei, suardant lastelių membranas, prasidėjo prieš daugiau kaip 30 m. Buvo atliekami bandymai ir Lietuvoje, įvedant dumblus į stiprų elektros lauką, ko pasėkoje vykstant elektroforezei lastelės yra suardomos. Jeigu elektroforezes principu apdoroti dumblai naudojami biodujų gamybai, tai be dumblo kiekio mažėjimo dar išvengiama putu susidarymo dumblo pūdytuve, 10 – 20 % didėja biodujų išeiga, ženkliai mažėja (> 20 %) polimerų panaudojimas, dumblas geriau nuvandeninamas. Palyginus nedidelės eksploatacinės sąnaudos.

 Dumblo dezintegracija ultragarsu. Nuotekų dumblą veikiant ultragarsu su < 100 KHz dažniu, vyksta biomasės lastelių destrukcija, t.y. išsilaisvina vanduo, mažėja masės (dumblo) klampumas, mažėja masės tūris, todėl gerėja nuvandeninimas. Ultragarso naudojimas prieš biodujų išgavimą, padidina dujų išeigą iki 15 %. Įrenginiai lengvai montuojami, tačiau labai brangi jų eksploatacija, todėl, nežiūrint į įrenginių kompaktiškumą, daugelis nuotekų valyklų šių įrenginių nenaudoja dėl per didelių eksploatacijos kaštų.

Cheminė dumblo dezintegracija. Daugelį metų buvo bandoma visa eilė cheminių preparatų bei technologijų Vokietijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, tačiau tai buvo brangios technologijos, kuriuose naudojami agresyvūs reagentai (rūgštys). Nors sąnaudos nedidelės, dėl mažo efektyvumo šia technologija nepaplito. Tik atsiradus cheminiams preparatams tensidų pagrindu, susidarė galimybė ne tik atlikti dumblo dezintegraciją, bet ir gautą substratą panaudoti pūdyme (biodujų išgavime).  Tensidai įvedami į dumblą jį tankinant, tuomet prasideda cheminis lastelių membranų ardymas. Buvo atlikti bandymai, kuriuose buvo naudojami tensidai kartu su dumblo aukštos įtampos dezintegratoriumi (30.000 V), kuris atlieka elektroforezes procesus. Nors rezultatai teigiami, šie procesai nepaplito pramoninių būdu nes neišspestas apdorotų dumblų panaudojimas.

Mechaninio dezintegravimo įrenginiai. Įvairus mechaninio dezintegravimo įrenginiai, dėl santykio tarp įrenginio ir jo eksploatavimo kainos bei efektyvumo, nusileidžia beveik visiems kitiems dezintegravimo įrenginiams.

Dumblų apdorojimas probiotiniais preparatais

Dumblų apdorojimas probiotikais – tai vienas iš naujausių bei efektyviausių metodų, skirtų dumblo kiekio sumažinimui nenaudojant papildomos įrangos arba naudojant papildomai prie įrangos, skirtos dezintegracijos procesų optimizavimui.

Atsiradus probiotiniams preparatams ir įvedant jų tirpalus į dumblo tankinimo operacijas ar į dumblo saugyklas, atliekamas dumblo stabilizavimas, higienizacija, hidrolizė ir tuo pačiu metu išardomos dumblo lasteles, ko pasėkoje sumažinamas dumblo kiekis 25 – 60 %. Proceso trukmė nuo 2 parų iki 2 savaičių, tuomet sunaikinama patogeninė mikroflora.

Biodujų gamyboje apdorojant dumblus probiotiniais preparatais arba tiesiogiai įvedant probiotikus į pūdytuvus, biodujų išeiga didėja 15 – 30 %, mažėja pūdymo trukmė, mažinamas dumblo klampumas, putų susidarymas, pagerinamas nuvandeninimo (sausinimo) procesas.

Nuvandeninti nuotekų dumblai pagal higienines normas gali būti naudojami žemės ūkyje. 

Pateikiame keletą nuotekų valymo darbų rezultatus Austrijoje, kuriuose teigiama, kad dumblų tvarkymas sudaro apie 50 % nuotekų tvarkymo kainos.

1 pavyzdys. Petershausen (Austrija) buvo įrengti nuotekų valymo įrenginiai skirti 9500 gyventojams, tačiau prisijungę buvo 6100 gyventojų.

Dumblo mažinimo procesas panaudojant probiotinius preparatus buvo vykdomas dumblo sandėliavimo įrangoje. Į ją paduodamas dumblas buvo sumaišomas su probiotiniais mikroorganizmais ir išlaikomas 5 – 6 savaites tada nuvandeninamas. Gauti rezultatai:

 • 70 % sumažėjo nuotekų dumblas skaičiuojant pagal SM;
 • nuotekų dumblo tūris sumažėja 2/3 (1 pav.);
 • sutaupyta 25 000 EUR (nuvandeninimas ir tvarkymas) (2 pav.);
 • amoniakinio azoto kiekis nuotekose po dumblo nuvandeninimo buvo < 5 mg/l (be probiotikų 50 – 100 mg/l);
 • jokių problemų toliau panaudojant dumblus.

1 pav. Nuotekų dumblo kiekių kitimas pagal SM nenaudojant probiotikų 2002 – 2006 m. laikotarpį ir po probiotikų panaudojimo 2007 – 2010 m. laikotarpį.

Probiotikai Nuotekoms ir Dumblo mažinimui

2 pav. Nuotekų dumblo tvarkymo kaštu kitimai nenaudojant probiotinių preparatų 2006 m.  ir po probiotinių preparatų panaudojimo 2007 – 2010 m.

Probiotikai Nuotekoms ir Dumblo mažinimui

2 pavyzdys. Atliktas Sankt Margarethen der Raab (pietryčių Austrija). Tvarkant nuotekų dumblus buvo panaudota kombinuotų priedų sistema, kuri davė tokius rezultatus:

 • ženkliai sumažėjo elektros sąnaudos;
 • sumažėjo nitratų kiekis nuvandeninimo skystyje;
 • nereikėjo papildomos aeracijos grąžinamam skysčiui po dumblo nuvandeninimo;
 • geras ir greitas dumblo nusodinimas;
 • dumblo masės sumažėjimas.

Metiniai nuotekų dumblo tvarkymo kaštai

Probiotikai Nuotekoms ir Dumblo mažinimui

Pramonės ir verslo nuotekų tvarkymas

Šiandieną, plačiau paplitę biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, kurių veikla paremta aerobine mikroflora, kuri praktiškai nepajėgi išvalyti nuotekų, kurių tarša pagal BDS skaičiuojamo tūkstančiai mg/ l O2. Savo ruoštu, anaerobinių nuotekų valymo įrenginių įdiegimas reikalauja laiko bei lėšų. Jau daugiau kaip dešimtmetį, nuotekas, užterštas biologiškai skylančiais teršalais sėkmingai galima valyti panaudojant biotechnologinius produktus – probiotines kompozicijas, skirtas nuotekų valymui bei nuotekų dumblų tvarkymui.

Naudojant probiotiką „Probiotikai Nuotekų valymui ir Dumblo mažinimui“ be specifinės įrangos galima ne tik 50 – 95 % sumažinti taršą, bet ir pašalinti patogeninę mikroflorą. Tiek užsienyje, tiek Lietuvoje vykdomuose darbuose gaunami geri rezultatai t.y., spirito, alaus, maisto pramonėje, pieno bei mėsos perdirbimo įmonėse. Kadangi, probiotikų panaudojimui nereikalinga speciali įranga, tai jų panaudojimas neapsiriboja vien nuotekų valyklų veiklos gerinimu, nuotekų valymo procesą galima atlikti įvairiuose talpose, prūduose, lagūnose ir t.t. Buvo atlikti bandymai esant bioskaidžiai taršai, pagal BDS7, nuo 2000 – 3000 mg/ l O2 iki 400 000 mg/ l O2 . Visais atvejais gauti teigiami rezultatai leidžiantis sumažinti taršą nuo 50 % iki 90 %. Visais tiriamais atvejais patogeninės mikrofloros kiekis sumažėjo daugiau nei 95 % .

Anaerobinis pramoninių ir žemės ūkio nuotekų valymas

Lietuvoja yra gana gera situacija valant komunalines (buitines) nuotekas tiek didelių ir mažų miestų nuotekų valyklose bei individualių namų nuotekų valyklose. Visi jie – biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, pagristi aerobinės mikrofloros veikla. Tačiau šio tipo įrenginiai netinkami didelės taršos nuotekų valymui (daugiau nei 2000 BDS7mg/l O2) ir todėl, bandymai modifikuoti ar „tobulinti“ aerobines nuotekų valyklas, kurios galėtų išvalyti didelės taršos nuotekas, baigėsi nesėkmingai. Esant koncentruotai taršai reikia naudoti anaerobinį nuotekų valymą.

Tik anaerobinio proceso pagalba galima išgauti arba apvalyti (esant miesto valymo įrenginiams) maisto pramonės įmonių nuotekas (mėsos, cukraus, pieno, spirito, žuvies, konditerijos ir t.t.) bei žemės ūkio pav., paukštidžių ar kiaulidžių nuotekas.

Anaerobinis rūgimas vyksta anaerobinės mikrofloros pagalba t.y. vyksta organinių įrenginių – polisacharidų, riebalų, baltymų konversija į metaną ir anglies dvideginį. Gaunamas biodujų (metano 50 – 80 % bei anglies dvideginio 20 – 50 %) mišinys, turintis nežymius sieros vandenilio, vandenilio bei amoniako kiekius.

Anaerobinio valymo metu susidaro labai maži kiekiai dumblo, nes tik 8 % energijos sunaudojama biomasės susidarymui, 3 % šiluminiai nuostoliai, o aerobiniuose procesuose 50 % energijos sunaudojama biomasės susidarymui ir 50 % šilumai.

 Biologinio anaerobinio ir aerobinio nuotekų valymo proceso palyginamoji lentelė

Anaerobinis valymas Aerobinis valymas
Naudojamas didelių taršos koncentracijų valymui, > 1000 BDS7mg/l O2 Naudojamas nedidelės taršos koncentracijų valymui, < 1000 BDS7mg/l O2
Optimalus rezultatai gaunamas, kai temperatūra > 200C Temperatūra nėra pagrindinis technologinis faktorius
Leidžiamas mažas toksinių medžiagų kiekis Leidžiamas vidutinis nuotekų toksiškumas
Anaerobinis dumblas gali ilgai išlikti aktyvus Aerobinis dumblas be nuotekų žūsta
Maža susidarančio dumblo kiekis (0,03 – 0,06 kg/BDS7), dumblas yra produktas Dideli perteklinio dumblo kiekiai (0,6 kg/BDS7, reikalingas nuvandenijimas bei utilizacija
Mažas elektros energijos sunaudojimas Didelis elektros energijos sunaudojimas, 1kWh/kg ChDS
Reikalingas nedidelis teritorijos plotas, 12 – 25 m2 1 t. ChDS/ d. Reikalingos didelės teritorijos, apie 250 m2/ t ChDS/d.
Nedidelės kapitalinės išlaidos, ≤ 0,1 mln. EUR 1t.ChDS/d. Didelės kapitalinės išlaidos, > 1 mln. EUR 1t.ChDS/d.
Maži eksploataciniai kaštai 100 EUR 1t. ChDS/d Žymiai didesni kaštai (200 EUR dumblų tvarkymas + 100 EUR aeracija 1 t. ChDS/t.
Žymiai didesni našumai 10 – 35 kg ChDS/ m3 per parą Nedideli našumai 1- 2 kg.ChDS/m3 per parą
Galimas biodujų panaudojimas Biodujų nėra

Dar ir dabar daugelis specialistų, anaerobinę nuotekų valymo įrangą, supranta kaip talpą, leidžiančią sukaupti ir atitinkamą laiką išlaikyti nuotekas, kartais numatant maišymą. Praktiškai tai neefektingi įrenginiai. Žinoma, jų efektyvumą galima ženkliai padidinti panaudojant specifinius biotechnologinius produktus (specialios probiotikų kompozicijos).

Mokslininkai yra sukūrę įvairių modifikacijų reaktorių su pliveline mikrofloros užkrova, dumblo atskirimo separatoriumi, didelės ir mažos koncentracijos biomasės zonomis, kurių našumas pagal ChDS nuo5 iki 25kg ChDS/m3 per parą.

Produkto „Probiotikai Nuotekų valymui ir Dumblo mažinimui“ nauda:

 • Produktą „Probiotikai Nuotekų valymui ir Dumblo mažinimui“ galima naudoti nuotekų ir vandens valymui, dumblo mažinimui tvenkiniuose ir kituose vandens telkiniuose.
 • „Probiotikai Nuotekų valymui ir Dumblo mažinimui“ yra 100% natūralus ir visiškai saugus gyvūnams, augalams ir žmonėms.
 • „Probiotikai Nuotekų valymui ir Dumblo mažinimui“  yra ekologiškas ir draugiškas aplinkai produktas.
 • „Probiotikai Nuotekų valymui ir Dumblo mažinimui“ iki 3 kartų sumažina susidarančio (perteklinio) dumblo kiekį.
 • „Probiotikai Nuotekų valymui ir Dumblo mažinimui“ iki 96% sumažina nemalonius kvapus.
 • „Probiotikai Nuotekų valymui ir Dumblo mažinimui“ stabdo patogeninių mikroorganizmų dauginimąsi.
 • Naudojant produktą „Probiotikai Nuotekų valymui ir Dumblo mažinimui“ dumblo tvarkymui nereikia pastovaus aeravimo.
 • Produktą „Probiotikai Nuotekų valymui ir Dumblo mažinimui“ galima naudoti bet kuriame nuotekų surinkimo ir apdorojimo etape.

„Probiotikai Nuotekų valymui ir Dumblo mažinimui“ efektyviai išvalo vandenį nuo organinės ir mikrobiologinės taršos

Produktas „Probiotikai Nuotekų valymui ir Dumblo mažinimui“ gaminamas natūralaus fermentavimo būdu, panaudojant naudingus probiotinius mikroorganizmus, skatinant natūraliai susiformuojančių naudingųjų mikrobų augimą. Jo gamyboje nenaudojamos jokios susintetintos ar genetiškai modifikuotos medžiagos (non-GMO).

„Probiotikai Nuotekų valymui ir Dumblo mažinimui“ yra gyvas probiotinis produktas, kurio sudėtyje esantys anaerobiniai probiotiniai mikroorganizmai turi stiprias antioksidacines, antientropines ir intoksikaciją šalinančias savybes. Šis produktas sukuria mikrobiologinę aplinką, nepalankią patogeninių mikrooganizmų vystymuisi, efektyviai ir greitai naikina organinę taršą, neleidžia susidaryti nemaloniems kvapams.

Produkto naudojimo efektas yra ilgalaikis, nes probiotiniai mikroorganizmai apsigyvena ir dauginasi vamzdynuose bei valymo įrenginiuose ir veikia tol, kol ten su nuotekomis patenkantys patogeniniai mikroorganizmai nepradeda dominuoti arba kol agresyvūs antibakteriniai valikliai jų nesunaikina. Individualių namų savininkai, kurie nenaudoja biocidinių chemikalų savo buityje, gali panaudoti susidarantį higienizuotą dumblą želdiniams patręšti, nes tame dumble nebelieka patogenų ir yra daug augalams naudingų maistinių bei humusą formuojančių medžiagų.

Probiotikams gaminti naudojama technologija yra unikali tuo, kad produktai ilgai išlieka nepakitę originalioje pakuotėje, skirtingai nuo daugelio kitų gamintojų panašios produkcijos. Veiksmingiausias probiotinių mikroorganizmų balansas ir maksimali koncentracija (iki 107) pasiekiama unikalios patentuotos technologijos dėka.

Įsigyti produktą „Probiotikai Nuotekų valymui ir Dumblo mažinimui“ galite čia: https://baseinuchemija.com/probiotikai-zuvininkystei-probiotikai-akvariumams-probiotikai-nuotekoms/probiotikai-nuotekoms-ir-kanalizacijai-naturalus-budas-isvalyti-vandeni-nuo-organines-ir-mikrobiologines-tarsos-1l

Daugiau informacijos apie „Probiotikai Nuotekų valymui ir Dumblo mažinimui“ produktą: tel. +370 639 33 900 arba el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Baseinuchemija.com - baseinų chemija ir kubilių, tvenkinių vandens priežiūra
Įmonės pavadinimas : Baseinuchemija.com - baseinų chemija ir kubilių, tvenkinių vandens priežiūra
Telefonas: 370.63933900
El. paštas: [email protected]
Back to Top